Prosjekt

sommer og høst 2020

Kunde – Biotech North

Felles markeds- og salgsressurs

Biotech North er en kunnskapsbasert næringsklynge innenfor marin bioteknologi. Klyngen skal øke kommersialiseringen av høyverdiprodukter fra restråstoff, nye marine ressurser og marin bioprospektering gjennom å øke bedriftenes innovasjons- og konkurranseevne. I tillegg skal de bygge en sterk merkevare for bioteknologiprodukter fra nord. Det er store muligheter for bioteknologiprodukter i det asiatiske markedet og klyngen ønsker å se på muligheten for å tilby en felles tjeneste som kan gi bedriftene tilgang til dette enorme markedet.

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

Asia er viktig for norsk økonomi og norsk næringsliv. Mulighetene i det asiatiske markedet er enorme. Nær 1,4 milliarder mennesker bor for eksempel i Kina. Kina har verdens nest største befolkningsvekst og økonomi. Tallene i seg selv gjør Kina til et fristende marked for mange norske bedrifter.

Mange norske selskap lykkes godt i Kina, men mange bommer. Det kan være flere årsaker til at bedrifter mislykkes, som for eksempel mangel på kunnskap og tålmodighet. Generelt er Asia relasjonsøkonomier hvor tillit må bygges over mange år. Kina er komplekst og endringer skjer raskt. Landet er en handelsnasjon og kineserne er kommersielle. Det er heller ingen plass i verden som bedre illustrerer utviklingen av den digitale forbrukeren.

Flere av bedriftene i Biotech North produserer marine ingredienser basert på restråstoff fra fiskeri- og havbruksnæringen, eller høster på nye ressurser som for eksempel raudåte. Marine ingredienser kan inngå i en stor bredde av produkter som for eksempel helsefremmende produkter, smaksforsterkere, kosmetikk og fôr. Bedriftene har hele verden som marked, men det asiatiske markedet forventes å ha den største veksten de nærmeste årene.

Medlemsbedriftene i Biotech North er i all hovedsak små bedrifter med begrensede ressurser. Det å dekke alle marked er utfordrende og salgsprosessen tar lang tid. Kjernen med å være en del av en klynge er ønsket om å samarbeide der en kan, og konkurrere der en må. Det er derfor naturlig å se på muligheter for samarbeid innen marked og salg.

Biotech Norths skal hjelpe bedriftene til økt verdiskapning gjennom skalering, kapitalinnhenting og internasjonalisering. Dette gjøres gjennom å utvikle kompetanse og oppmuntre til samarbeid innen innovasjon og internasjonalisering. 

Bedriftene har nå et ønske om å sikte seg inn mot det asiatiske markedet og blant andre Kina.

Samskapende designprosess

For å sikre en grundig og god utvikling av muligheten for samarbeid om en felles markeds- og salgsressurs engasjerte klyngen Plenum til å lede prosessen. Prosjektet ble delfinansiert av Innovasjon Norge Arktis.

dekorativ linje

Tilskuddet fra Innovasjon Arktis var viktig for å redusere risiko og at vi kunne komme raskt i gang, forteller klyngeleder Line Kjelstrup.

Det ble lagt opp til et løp som kartla, involverte og utfordret bedriftene. Vi lyttet mye til medlemsbedriftene for å kartlegge dagens situasjon og forstå hvordan de jobbet. Det ble arrangert workshops hvor samskapingsverktøy og innovasjonsteknikker ble benyttet. Det viste seg at bedriftene var veldig produktorienterte og hadde liten kapasitet til å jobbe proaktivt med merkevarebygging, markedsføring og salg. I tillegg snakket vi med andre klynger og eksperter på markedstilgang i Asia. 

Plenums tjenestedesignere løftet opp viktige funn, visualiserte hva de betydde, og allerede i tidlig fase begynte vi å skape ideer. I fellesskap med bedriftene ble det også laget gevinstkart for å samarbeide om en felles markeds- og salgsressurs.

dekorativ linje

Basert på den delaktige og grundige prosessen som ble fasilitert av Plenum, endte vi opp med en god rapport som avdekket behov og muligheter. Den ga økt læring på tvers av bedriftene og økt tillit. Basert på dette kunne vi gå videre til en pilotfase direkte med en ny og innovativ tjeneste for våre medlemmer, sier klyngeleder Line Kjelstrup.

Om marin bioteknologi i Nord-Norge

Nord-Norge har et av de mest rike og biologisk mangfoldige naturmiljøene i hele verden. Mange av organismene i dette området har tilpasset seg over tid for å kunne overleve i dette tøffe miljøet, noe som har ført til utvikling av egenskaper tilpasset et kaldt miljø. Disse unike egenskapene gir et bredt spekter av verktøy for disse mikroorganismene, spesielt i næringer der materialer kan være nødt til å holde seg veldig kalde, for eksempel biomedisin og legemidler.

Det finnes et enormt mangfold av stoffer i havet som ennå ikke er studert, og det er her FoU-miljøene i Nord-Norge nå leter. Dersom de rette ingrediensene oppdages, kan den biomarine næringen fort få en sentral posisjon i nordnorsk næringsliv basert på verdensledende produkter.

Et av selskapene som har hatt suksess med nettopp dette, er bioteknologiselskapet ArcticZymes Technologies i Tromsø. Markedsverdien til ArcticZymes er over tre milliarder kroner, og aksjene har steget med over 1000 prosent det siste året.

Det er blant annet koronakrisen som har ført til den store oppgangen på børsen. Selskapet bruker et enzym fra torskeleveren som kalles Cod UNG. Enzymet brukes for å hindre falske positive Covid-19 tester.

dekorativ linje

De bruker en liten del av fisken og skaper enorm verdi, forteller klyngeleder Line Kjelstrup.

Fremtidens medisiner fra Barentshavet?

Marine råvarer har et stort potensial innen medisin. Selskapet Calanus bruker hoppekrepsen raudåte til å utvikle omega-3-produkter og fôringredienser. Bedriften Marealis i Tromsø utvikler blodtrykksdempende medikament av rekeskall og selskapet Chitinor lager kitosan som brukes i farmasiprodukter.

Alle disse selskapene er en del av Biotech North som deler kunnskap og kompetanse for å komme enda noen steg videre og gjøre flere oppdagelser innen bioprospektering.

Gjennom kontinuerlige forskningstokter blir havområdene og havbunnen i den nordlige delen av Norge kartlagt. Dataene blir samlet i en egen bank for marine råstoffer. Klyngeleder Kjelstrup tror potensialet er enormt.

dekorativ linje

Her snakker vi veldig langt ute og veldig dypt. Vi tror og håper at det finnes organismer som kan være løsninger på antibiotikaresistens og ulike typer kreftmedisin. Organismene som blir funnet blir screenet og kartlagt for virkestoffer, forklarer Kjelstrup.

Norge er verdensledende på flere områder innenfor havforskning og bruk av ressursene fra havet. Strenge reguleringer og stort fokus på bærekraft har gjort at norsk fiskeri- og havbruksnæring tar i bruk det aller meste på fisken, og miljø rundt har utviklet teknologi og marked for høyverdiprodukter av restråstoffet, altså det som blir til overs når fiskekjøttet er tatt i bruk.

Dersom du har lest dette, håper vi du likte det og kanskje lærte noe. Ønsker du å vite mer om dette prosjektet eller teamet er det bare å ta kontakt: heidi@plenum.design

LES OGSÅ

Ledende, arktisk havromsklynge på 70° nord

Team Plenum skal hjelpe Skjervøy kommune å utforske nye muligheter og finne løsninger på hvordan stedet kan bli en innovasjonshub for sjømatnæringa – et samlingspunkt for havromskompetanse som bygger på lokalkunnskap og bidrar til fellesskapet.