Prosjekt

10.06.22

Kunde – Skjervøy kommune

Ledende, arktisk havromsklynge på 70° nord

Skjervøy kommune er en av 11 Gnist-kommuner som ønsker hjelp fra designere, arkitekter og annen relevant kompetanse til å utforske muligheter og utvikle nyskapende og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer. 

 

 

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
934 19 656

Utfordringer

Ambisjonen er at det skal bli en innovasjonshub for sjømatnæringa – et samlepunkt for havromskompetanse som bygger på lokalkunnskap og bidrar til fellesskap. Men kommunen sliter med å rekruttere relevant
arbeidskraft. Gjennom Gnist-programmet søkes det svar på hvordan Skjervøy kan bli en ledende, arktisk
havromsklynge, som både bygger på eksisterende, og tiltrekker seg ny kompetanse og næringsetableringer. I forbindelse med dette ønsker kommunen å ha fokus på bo- og bli-lyst.

Målsetninger

Målene er at deltakelsen i Gnist-programmet skal bidra til å finne gode innovative løsninger på utfordringene knyttet til bo- og bli-lyst i kommunen, samt styrke havromskompetansen. Den overordnede ambisjonen er å bli en ledende nasjonal og global havromsklynge med tiltrekningskraft på havromsekspertise og unge talener.

gruppebilde av plenum tjenestedesign, ordfører, kommunedirektør og prosjektleder
Fra venstre tjenestedesigner Eivind Reibo Jentoft, prosjektleder Heidi Johnsen, ordfører Ørjan Albrigtsen, tjenestedesigner Martin Bendiksen, kommunedirektør Cissel Samuelsen, prosjektdeltaker Silja Karlsen, Prosjektektleder Marie Hatteberg Leivestad, tjenestedesigner Tor Åge Vorren.

Teamet som skal hjelpe

Team Plenum, som består av Plenum, Norinnova, Biotech North og NIELSTORP+ Arkitekter, skal hjelpe Skjervøy kommune å utforske nye muligheter og finne de beste løsningene.

Designprosessen

I designprosessen går bredt ut i starten, samler informasjon og utforsker muligheter, for så å analysere og konkretisere de beste alternativene.

double diamond illustrasjon
Diamanten beskriver fire faser: Forstå, definere, utvikle og levere. Hver diamant inneholder to trinn og viser hvordan designprosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke.

Forstå

Prosjektet starter med en utforskningsfase hvor innsikt og inspirasjon samles. Teamet har blant annet vært på besøk i Skjervøy og snakket med:

  • Kommuneorganisasjonen: Administrasjon og politikere
  • Næringsliv: Mowi, Lerøy, Arnøy Laks, Blått kompetansesenter nord og Arena Nord-Troms
  • Utannningsinstitusjoner: Nordreisa videregående skole avd. Skjervøy og Newton Nord-Troms 

I denne fasen begynner vi å identifisere utfordringene, behovene og mulighetene som skal adresseres og definere grenser for løsningen. Vi bruker både kvalitative og kvantitative metoder; kontakt med sluttbrukere og analyser av sosiale og økonomiske trender. Innsikten vi samler i denne fasen er veiledende og til inspirasjon for teamet gjennom hele utviklingsprosessen.

Definere

Mengder av ideer og funn blir analysert, strukturert og redusert ned til et sett med problemstillinger. Disse settes opp mot Skjervøy kommunes behov og mål for å kunne velge hvilke som skal videreføres. Fasen skal resultere i en felles forankret problemforståelse, slik at vi sikrer at løsningen som skal utvikles er basert på reelle behov og ikke antakelser. Målet for fasen er å verifisere rammene for hva som er mulig, og justere ambisjonene deretter.
Når disse fasen er ferdige i månedsskiftet juli/august, beveger vi oss inn i utviklingsfasen.

Utvikle

Den tredje fasen fokuserer på utvikling. I felleskap videreutvikler vi utvalgte problemstillinger med å involvere og teste på brukerne. Målet er å verifisere at løsningsforslagene oppnår ønsket resultat før eventuelle store tids- og pengeinvesteringer gjøres. Til slutt sitter vi igjen med løsninger som er klare for implementering.

Levere

Den siste fasen av double diamond-modellen er leveranse, hvor løsninger ferdigstilles og lanseres. I denne fasen er det også viktig å etablere systemer som fanger opp tilbakemeldinger fra kunder og sikrer kontinuerlig forbedring av løsningen i tiden framover. Snart skal leveransen forvaltes av Skjervøy kommune og derfor er forankring og overføring av eierskap en svært viktig del av hele prosjektet. Skjervøy kommune er derfor involvert i hele prosessen.
Erfaringsdeling er en sentral del av siste fase. Antakelig har prosjektet gitt både ny prosessforståelse, ny kunnskap, verktøy og måter å jobbe på som er verdt å dele med kolleger og samarbeidspartnere.

tre personer som ser over et område med fjell og hav i bakgrunnen

Dette er Gnist

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.


Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

LES OGSÅ