Prosjekt

18.02.21

Kunde – Innovasjon Norge

Sirkulært og lønnsomt

Verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever endringer. Ved å omstille fra lineær til sirkulær økonomi kan norske bedrifter øke sin konkurransekraft, styrke sitt omdømme og bidra til etablering av nye næringer og flere arbeidsplasser. På oppdrag fra Innovasjon Norge ble Plenum utfordret til å designe en stegvis prosess  og verktøy for hvordan virksomheter kan omstille seg fra lineær til sirkulær. 

portrett av Heidi Johansen

Heidi Johnsen
Daglig leder
heidi@plenum.design
93419656

Sirkulær økonomi er et begrep som blir stadig vanligere, men hva betyr det og hvorfor er det så smart å tenke sirkulært?

I en sirkulær økonomi forblir ressursene i et kretsløp, slik naturen alltid har fungert. På den måten forbedres ressursutnyttelsen og forbruket reduseres.

Norsk økonomi er 2,4 prosent sirkulær, ifølge Circularity Gap Report Norway. I tillegg har Norge et av de aller høyeste forbrukene i verden, så forbedringspotensialet er stort i alle næringer.

De næringene som har størst potensial for sirkulær økonomi er: landbruk, skogbruk, sjømat, prosessindustri, bygg og anlegg, eiendom og varehandel.

For næringslivet er samarbeid innad i verdikjeder avgjørende for å oppnå sirkularitet. Det innebærer å stille krav til ledd i verdikjeden, for eksempel design, materialbruk, funksjoner, energibruk og håndtering av produktene ved endt levetid.

EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi ble lansert i mars 2020, med mål om å vise vei mot en klimanøytral og konkurransedyktig økonomi. Regjeringen har i regjeringsplattformen varslet at det skal utarbeides en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Etter planen skal den nasjonale strategien legges fram i slutten av 2020.

Design og innovasjon

For å løse utfordringer og omstille oss, må vi endre både atferdsmønster og tankesett.

Tjenestedesign er en metode hvor vi bruker ulike verktøy som egner seg spesielt godt for innovasjon og omstilling. Metoden hjelper oss å løse komplekse problemer og finne frem til gode løsninger.

dekorativ linje
Design handler om mer enn å få noe til å se pent ut. Design er prosessen som gjennomgås når vi tar noe fra en tilstand til en forbedret tilstand, forteller tjenestedesigner Martin Bendiksen i Plenum.

Den lineære økonomien

I dag tar vi ressurser fra naturen for å lage produkter og tjenester, og når vi har gått lei eller det har blitt ødelagt kaster vi det.  Slik gjentar det seg gang på gang og har gjort det siden den industrielle revolusjonen.

Vi bruker mer av naturressursene enn vi klarer å fornye, og vi sitter igjen med enorme mengder søppel.

dekorativ linje

Our research indicates a $4.5 trillion reward for turning current waste into wealth by 2030 (Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage).

Steg til en sirkulær økonomi

En sirkulær økonomi handler om å redusere innhenting av ressurser fra naturen med å gjenvinne de materialene vi allerede har i omgang. Vi kan for eksempel optimalisere produktdesign for gjenvinning, øke produkters levetid og utnytte avfall som ressurs.

På oppdrag fra Innovasjon Norge ble Plenum utfordret til å designe en stegvis prosess  og verktøy for hvordan virksomheter kan omstille seg fra lineær til sirkulær.

dekorativ linje

Verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever endringer. Ved å omstille fra lineær til sirkulær økonomi kan norske bedrifter øke sin konkurransekraft, styrke sitt omdømme og bidra til etablering av nye næringer og flere arbeidsplasser. Dette ønsker Innovasjon Norge å bidra til gjennom å utvikle og tilgjengeliggjøre nyttige verktøy for bedriftene. I tillegg vil den samfunnsmessige gevinsten av grønn omstilling gjør at det offentlige kan finansiere deler av kostnadene, forteller innovasjonrådgiver Siw Bang Larsen i Innovasjon Norge Arktis.

For å hjelpe Innovasjon Norge satte vi sammen et team med ulike egenskaper og kompetanse innen tjenestedesign, grafisk design, teknologi, marked, økonomi, prosessledelse og sirkulær økonomi.

I starten av prosessen snakket vi med innovasjons- og finansrådgivere som arbeider med bærekraftige forretningsmodeller i Innovasjon Norge, virksomheter som er kommet langt i en sirkulær omstilling og fageksperter på området.

Prosessen er testet ut på ansatte i Innovasjon Norge og på en workshop med Ekte – en møbelsnekker i Tromsø. Vi stilte krav til Ekte om at de minimum måtte delta med 3-4 personer fra forskjellige ledd i organisasjonen. Møbelsnekkerbedriften fikk en rask innføring i sirkulær økonomi før vi startet å jobbe med oppgaver som skulle løses gruppevis. I starten kartla vi ressurser ut og inn av bedriften, vi hadde idemyldring individuelt og i gruppe og mot slutten valgte Ekte én ressurs de ville arbeide videre med. Under workshopen var det stort engasjement, mange kreative ideer og forslag.

Etter en tre timers workshop hadde Ekte en ny, spennende og innovativ forretningsidé innenfor sirkulær økonomi som kan bidra til at virksomheten reduserer kostnader, øker omsetningen og sparer miljøet.

dekorativ linje
Dette var en nyttig og morsomt prosess. Vi er blitt mer bevisst på eget forbruk og hvordan vi kan påvirke våre kunders holdninger gjennom å for eksempel tilby mer kortreist treslag som gran og furu, daglig leder Kim Daniel Arthur i Ekte.

Ekte er i kontakt med Innovasjon Norge Arktis for å sette i gang prosjektet innenfor sirkulær økonomi.

Dersom du har lest dette, håper vi du likte det og kanskje lærte noe. Ønsker du å vite mer om dette prosjektet eller teamet er det bare å ta kontakt.
heidi@plenum.design

LES OGSÅ

Ledende, arktisk havromsklynge på 70° nord

Team Plenum skal hjelpe Skjervøy kommune å utforske nye muligheter og finne løsninger på hvordan stedet kan bli en innovasjonshub for sjømatnæringa – et samlingspunkt for havromskompetanse som bygger på lokalkunnskap og bidrar til fellesskapet.